De compensatieregeling op hoofdlijnen voor de budgethouder

De Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb is vastgesteld door de staatssecretaris van VWS. Op deze pagina vindt u de regeling op hoofdlijnen. De volledige regeling en uitgebreide toelichting op de regeling vindt u als downloadbare documenten onderaan deze pagina.

De doelgroep

De regeling is bedoeld voor budgethouders en zorgverleners die:

in 2015 (aanzienlijke) extra kosten hebben gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uit een persoonsgebonden budget.

Een ‘vertraagde betaling’ is een betaling die langer dan 30 dagen na de factuurdatum is verricht. Van een ‘vertraagde betaling’ is ook sprake als een deel van de factuur of declaratie tijdig is betaald en een deel is vertraagd.

De regeling is uitsluitend van toepassing op persoonsgebonden budgetten op basis van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet 2015. Pgb’s op grond van de Zorgverzekeringswet vallen buiten de regeling.

Wat betekent deze regeling voor u als budgethouder?

Als budgethouder kunt u een vergoeding krijgen als u tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 meer dan €300 extra kosten hebt gemaakt als gevolg van minimaal één vertraagde betaling van de SVB.

U kunt als budgethouder compensatie ontvangen voor de volgende kosten:

  • telefoonkosten, kopieerkosten, postkosten of kosten van aangetekend schrijven (voor deze kosten onder de €75 zijn geen bewijsstukken nodig. Wel blijft het drempelbedrag van meer dan €300 voor de totale aanvraag gelden);
  • kosten in verband met het afsluiten van een lening. Let op, het gaat hier om de kosten die u heeft gemaakt in verband met het afsluiten van de lening (bijvoorbeeld door u betaalde rente, of een door u betaalde afsluitprovisie); u kunt dus niet het bedrag van de lening zelf als schadebedrag invullen;
  • kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen (voor deze kosten onder de €75 zijn geen bewijsstukken nodig. Wel blijft het drempelbedrag van meer dan €300 voor de totale aanvraag gelden); Let op, het gaat hier om de kosten die u heeft gemaakt in verband met de inzet van uw eigen financiële middelen (bijvoorbeeld rente die u bent misgelopen op uw spaarrekening); u kunt dus niet het bedrag van de ingezette eigen financiële middelen zelf als schadebedrag invullen;
  • boetekosten;
  • inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor administratieve werkzaamheden;
  • kosten voor de inzet van een andere zorgverlener;
  • gederfde arbeidsinkomsten.

Voorwaarde voor compensatie is dat u kunt aantonen dat u de kosten inderdaad hebt gemaakt en dat ze het gevolg zijn van een vertraagde betaling. Dit doet u door bij uw aanvraag bewijsstukken te voegen, en in de toelichting altijd duidelijk aan te geven welke onderdelen van de bewijsstukken precies relevant zijn en waarom ze naar uw mening bewijzen dat u in aanmerking komt voor compensatie.

De vergoeding kan maximaal €100.000 bedragen.